top
logo

esklep

gmo 190

spp1

fds zdm 190 98

RFRD logo 190 100

wykaz1

Przejdź do formularza zgłaszania awarii oświetlenia


Regulamin funkcjonowania SPP Drukuj
wtorek, 01 grudnia 2009
Poprawiony: czwartek, 16 października 2014

Regulamin funkcjonowania strefy płatnego parkowania w Grudziądzu.

(obowiązuje do 16 października 2014r.)

 

§ 1.

Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:

1. SPP – Strefa Płatnego Parkowania;

2. kontroler SPP – pracownik służby parkingowej SPP posiadający upoważnienie do kontroli uiszczania opłat za parkowanie i wystawiania zawiadomień o braku opłaty parkingowej;

3. abonament – opłata za postój w SPP wnoszona z góry, której dowodem wniesienia jest identyfikator abonamentowy;

4. identyfikator abonamentowy – dokument wydawany w biurze SPP uprawniający do parkowania na terenie SPP;

5. osoba niepełnosprawna - osoba mająca znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się posiadająca ważne orzeczenie wydane przez zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności wraz ze wskazaniem, o którym mowa w art.6b ust 3 pkt

9 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 z póź. zm.)

6. karta parkingowa – dokument wydawany na postawie art.8 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2012 r. poz. 1137 z późn.zm) przez właściwyorgan administracji:

1) osobom niepełnosprawnym mającym znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się,

2) placówkom zajmujących się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych mających znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się;

7. parkometr – urządzenie inkasująco - rejestrujące, wydające za opłatą bilet na określony czas parkowania;

8. zawiadomienie – dokument wystawiony przez kontrolera SPP powiadamiający o braku opłaty parkingowej i możliwości nałożenia opłaty dodatkowej za stwierdzony postój bez wniesienia wymaganej opłaty lub udokumentowania prawa do zwolnienia z opłat. Zawiadomienie jest drukiem ścisłego zarachowania, którego kopia stanowi podstawę do umieszczenia danych w nim zawartych w komputerowej bazie danych;

9. system płatności mobilnych – system autoryzacji i rozliczeń zgodny z ustawą z dnia 24 sierpnia 2001 r. o ostateczności rozrachunku w systemach płatności i systemach rozrachunku papierów wartościowych oraz zasadach nadzoru nad tymi systemami oraz ustawą z dnia 12 września 2002 r. o elektronicznych instrumentach płatniczych;

10. identyfikator parkingowy – naklejka pozwalająca na automatyczną kontrolę opłacenia parkowania w przypadku zastosowania systemu płatności mobilnych.

§ 2.

Parkowanie w strefie płatnego parkowania wymaga uiszczenia opłaty za parkowanie pojazdów od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 17.00.

§ 3.

Wysokość wnoszonych opłat za parkowanie uzależniona jest od pozostawienia pojazdu w strefie A lub B oraz od czasu postoju.

§ 4.

Oznakowanie strefy płatnego parkowania:

1. Wjazd do SPP oznakowany jest znakami D- 44 „strefa parkowania”, wyjazd z SPP oznakowany jest znakami D – 45 „koniec strefy parkowania";

2. Strefa Płatnego Parkowania obejmuje wszystkie niestrzeżone, ogólnodostępne miejsca postojowe tj. przy krawężnikowe na ulicach i placach (na jezdni, zatoce lub chodniku).

§ 5.

Obowiązki kierującego pojazdem:

1. Obowiązkiem kierującego pojazdem samochodowym, parkującego w SPP jest wniesienie opłaty za parkowanie;

2. Niedopełnienie obowiązku określonego w ust. 1 powoduje nałożenie na właściciela pojazdu lub kierującego pojazdem, parkującego w SPP opłaty dodatkowej, której wysokość określona jest w § 7.

§ 6.

Opłaty:

1. Uiszczenie opłaty jednorazowej powinno nastąpić niezwłocznie po zaparkowaniu pojazdu w SPP za cały przewidywany czas postoju;

2. Wniesienie opłaty za pomocą telefonu komórkowego umożliwia opłacenie postoju za rzeczywisty czas parkowania;

3. Podczas opłaconego czasu parkowania w strefie A można zmienić miejsce parkowania pojazdu bez konieczności wnoszenia kolejnej opłaty parkingowej, w ramach strefy A i B. Podczas opłaconego czasu parkowania w strefie B można zmienić miejsce parkowania pojazdu bez konieczności wnoszenia kolejnej opłaty parkingowej tylko w ramach strefy B;

4. W przypadku stwierdzenia niesprawności parkometru kierowca powinien wykupić bilet w innym parkometrze;

5. Brak telefonu komórkowego nie zwalnia z obowiązku wniesienia opłaty. W takim przypadku opłata winna być wniesiona przez zakupienie i wyłożenie ważnego biletu kontrolnego z wyznaczonym czasem ważności;

6. Bilety postojowe, abonamenty i karty parkingowe muszą być umieszczone pod przednią szybą pojazdu, w sposób nie budzący jakichkolwiek wątpliwości, co do ich ważności tak, aby opłacenie czasu parkowania było w pełni czytelne dla kontrolera SPP;

7. W przypadku wnoszenia opłaty poprzez system płatności mobilnych identyfikator parkingowy powinien być przyklejony od wewnątrz na przedniej szybie pojazdu;

8. Parkowanie przy użyciu nieważnego abonamentu lub korzystanie z abonamentu poza rejonem w nim określonym, a także parkowanie przy użyciu nieważnej karty parkingowej bądź parkowanie na podstawie karty parkingowej przez okres dłuższy niż 3 godziny w miejscach z ograniczeniem do 3 godzin jest równoznaczne z niewniesieniem opłaty za parkowanie;

9. Parkowanie na podstawie nieważnego biletu lub negatywny wynik kontroli wniesienia opłaty przez system płatności mobilnych powoduje konieczność uiszczenia opłaty dodatkowej.

§ 7.

Opłata dodatkowa:

1. Za nieuiszczenie opłaty za parkowanie pojazdu w SPP pobiera się opłatę dodatkową w wysokości 50,00 zł, z uwzględnieniem zapisu ust. 2;

2. W przypadku uiszczenia opłaty dodatkowej w ciągu 7 dni od momentu wystawienia zawiadomienia pobiera się opłatę w wysokości 25,00 zł;

3. Zawiadomienie o braku opłaty parkingowej wystawia kontroler SPP i umieszcza za wycieraczką przedniej szyby pojazdu;

4. Zaginięcie zawiadomienia nie zwalnia użytkownika pojazdu z obowiązku uiszczenia opłaty dodatkowej i poniesienia kosztów w przypadku wszczęcia postępowania egzekucyjnego;

5. Opłatę dodatkową należy wnieść w terminie 14 dni od dnia wystawienia zawiadomienia w biurze SPP lub na wskazany w zawiadomieniu rachunek bankowy;

6. Należna, nieuiszczona opłata dodatkowa podlega przymusowemu ściągnięciu w trybie określonym w przepisach o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

§ 8.

Nie uiszcza się opłaty dodatkowej w następujących sytuacjach:

1. Okazania w terminie 7 dni od wystawienia zawiadomienia w biurze SPP biletu zakupionego w parkometrze w czasie nie przekraczającym 10 minut od wystawienia zawiadomienia;

2. Po dokonaniu dopłaty za przekroczony czas postoju (liczony w pełnych godzinach) w biurze SPP w ciągu 7 dni od wystawienia zawiadomienia;

3. Wystawienia w danym dniu drugiego i kolejnego zawiadomienia o nałożeniu opłaty dodatkowej w czasie nie przekraczającym 5 godzin od wystawienia pierwszego zawiadomienia;

4. Okazania w terminie 7 dni od wystawienia zawiadomienia w biurze SPP ważnego abonamentu „M” lub „Z”, identyfikatora „S” lub karty parkingowej;

5. W przypadku gdy wystawione zawiadomienie nie jest poparte zdjęciami pojazdu wykonanymi przez kontrolera, o których mowa w § 11, ust. 2, pkt. 4.

§ 9.

Zasady korzystania z abonamentów:

1. Wykupienie abonamentu i umieszczenie go w sposób określony w § 6 ust. 6 upoważnia w okresie ważności abonamentu do nieograniczonego w czasie parkowania pojazdu samochodowego w wyznaczonym obszarze, zgodnie z przepisami prawa o ruchu drogowym;

2. Ważny abonament w opłaconym czasie dla mieszkańca SPP uprawnia do nieograniczonego parkowania na wskazanej ulicy lub jej przyległych w przypadku braku wolnych miejsc parkingowych na ulicy wskazanej w ramach danej podstrefy;

3. Posiadanie ważnego abonamentu typu "Z" lub "O" na podstrefę A uprawnia do nieograniczonego parkowania w podstrefach A i B, nie dopuszcza się natomiast parkowania pojazdu w podstrefie A na podstawie abonamentu przypisanego do podstrefy B;

4. Abonament „O” upoważnia do parkowania wyłącznie jednego pojazdu w tym samym czasie;

5. Posiadanie ważnego abonamentu typu "T" uprawnia do parkowania pojazdu wyłącznie na parkingu przy targowisku miejskim na ul. Sienkiewicza w dni targowe tj. wtorek i piątek w godz. 8:00-13:00;

6. Identyfikator abonamentowy "S" uprawnia do parkowania w podstrefie B;

7. Abonament nie stanowi rezerwacji stałego miejsca parkowania i podstawy do roszczeń wobec zarządcy drogi w przypadku braku miejsc parkingowych;

8. W przypadku utraty abonamentu nie wydaje się duplikatu i nie zwraca się kosztów za okres jego niewykorzystania;

9. W przypadku sprzedaży samochodu bądź zmiany tablic rejestracyjnych kierowca otrzymuje zwrot kwoty za niewykorzystane, pełne miesiące parkowania. Warunkiem zwrotu gotówki jest zdanie przez wnioskodawcę przedmiotowego identyfikatora.

§ 10.

Rodzaje abonamentów i podmioty do nich uprawnione:

1. Warunkiem przyznania ulgi w postaci abonamentu jest uregulowana sytuacja dotycząca nieodpłatnego postoju w SPP w Grudziądzu. Osoby względem których konieczne jest egzekwowanie nieopłaconych należności z tytułu braku opłaty parkingowej tracą możliwość wykupu abonamentu do momentu spłacenia w całości zaległości;

2. Identyfikatory abonamentowe „M” dla mieszkańca SPP wydawane są w biurze SPP;

Przy składaniu wniosku należy przedstawić do wglądu:

1) dowód osobisty potwierdzający zameldowanie na ulicy objętej SPP (w tym także czasowe);

2) dowód rejestracyjny pojazdu (pojazd musi być własnością lub współwłasnością osoby ubiegającej się o identyfikator) lub dowód rejestracyjny pojazdu wraz z umową kredytu lub leasingu pojazdu;

3. Identyfikatory abonamentowe „Z” dla zatrudnionego na terenie SPP wydawane są w biurze SPP.

1) Przy składaniu wniosku należy przedstawić do wglądu:

a) dokument potwierdzający zatrudnienie na terenie SPP, zaświadczenie o wykonywaniu działalności gospodarczej na terenie SPP albo dokument stwierdzający cykliczne świadczenie usług na terenie SPP np. przedsiębiorstwa pogotowia technicznego, zaopatrzeniowe itp.;

b) dowód rejestracyjny pojazdu (pojazd musi być własnością lub współwłasnością podmiotu ubiegającego się o identyfikator) lub dowód rejestracyjny pojazdu wraz z umową kredytu lub leasingu pojazdu;

2) Podmiotom prowadzącym roboty w pasie drogowym na terenie SPP na podstawie zezwolenia może zostać wydany identyfikator typu „Z” uprawniający do parkowania na terenie SPP w określonym miesiącu, zgodnie z udzielonym zezwoleniem;

4. Identyfikatory abonamentowe typu „O” na okaziciela wydawane są biurze SPP;

1) Przy składaniu wniosku należy przedstawić do wglądu dowód osobisty;

2) Identyfikator „O” nie posiada wpisanego numeru rejestracyjnego pojazdu;

5. Identyfikator abonamentowy typu „S” ze stawką zerową w podstrefie B;

1) Przy składaniu wniosku należy przedstawić do wglądu:

a) dokument określający status przedsiębiorstwa lub organu ubiegającego się o zwolnienie z opłat w SPP;

b) dowód rejestracyjny pojazdu lub dowód rejestracyjny wraz z umową kredytu lub leasingu pojazdu;

2) Identyfikator abonamentowy „S” wydawany jest na okres do 2 lat, po upływie tego terminu identyfikator traci ważność. W przypadku konieczności wymiany identyfikatora typu „S” wnioskodawca winien zwrócić wcześniej otrzymany identyfikator;

6. Identyfikatory abonamentowe "T" dla korzystających z parkingu przy targowisku miejskim wydawane są w biurze SPP. Przy składaniu wniosku należy przedstawić do wglądu dowód rejestracyjny pojazdu.

§ 11.

Osoby upoważnione do kontroli oraz zakres ich kompetencji:

1. Kontrolę w zakresie zgodności parkowania pojazdów z niniejszymi zasadami prowadzą upoważnieni kontrolerzy SPP;

2. Do obowiązku kontrolera należy:

1) sprawdzenie prawidłowości wniesienia opłaty za parkowanie w całej SPP;

2) sprawdzenie ważności czasu parkowania określonego na bilecie parkingowym ze stanem faktycznym;

3) sprawdzenie ważności określonego rodzaju abonamentu, karty parkingowej lub identyfikatora;

4) wykonywanie zdjęć pojazdów, zdjęcia robione samochodom zaparkowanym na miejscach dla inwalidów winny być robione w 3 przedziałach czasowych wskazujących odpowiednio na: rozpoczęcie, kontynuację i przekroczenie 3 godzin parkowania;

5) wystawianie zawiadomień o nałożeniu opłaty dodatkowej za stwierdzony postój bez wniesienia wymaganej opłaty, brak karty parkingowej, abonamentu, identyfikatora „S” lub braku możliwości stwierdzenia ważności tych dokumentów;

6) zgłaszanie Straży Miejskiej wszelkich nieprawidłowości związanych z parkowaniem pojazdów oraz zajęciem pasa drogowego;.

3. Kontrolerzy SPP nie pobierają należności z tytułu opłaty dodatkowej i nie prowadzą sprzedaży abonamentów i biletów.

§ 12.

Uiszczenie opłaty za parkowanie w SPP nie uprawnia do prowadzenia działalności gospodarczej w pojeździe lub z pojazdu.

§ 13.

Zastrzeżenia i reklamacje.

1. Wszelkie uwagi dotyczące funkcjonowania SPP oraz reklamacje związane z nałożonymi opłatami dodatkowymi przyjmowane są w biurze SPP w godzinach funkcjonowania strefy;

2. Pisemną reklamację od nałożonej opłaty dodatkowej za parkowanie w SPP bez uiszczenia opłaty można wnieść w terminie 7 dni od dnia wystawienia zawiadomienia o opłacie dodatkowej. O wyniku rozpatrzenia reklamacji osoba kwestionująca nałożenie opłaty dodatkowej zostaje powiadomiona pisemnie. W przypadku uznania reklamacji zawiadomienie o opłacie dodatkowej nie rodzi skutków prawnych.

 

bottom
©2009-2022 Zarząd Dróg Miejskich w Grudziądzu

Designed by: Free Joomla 1.5 Template, .mx domain. Valid XHTML and CSS.

Ta strona używa cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Aby dowiedzieć więcej przeczytaj Informacje szczegółowe.

EU Cookie Directive Module Information