top
logo

esklep

gmo 190

GBO

spp1

fds zdm 190 98

RFRD logo 190 100

wykaz1

Przejdź do formularza zgłaszania awarii oświetlenia


Regulamin funkcjonowania SPP Drukuj
wtorek, 01 grudnia 2009
Poprawiony: czwartek, 16 października 2014

Regulamin funkcjonowania strefy płatnego parkowania w Grudziądzu.

(obowiązuje do 16 października 2014r.)

 

§ 1.

Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:

1. SPP – Strefa Płatnego Parkowania;

2. kontroler SPP – pracownik służby parkingowej SPP posiadający upoważnienie do kontroli uiszczania opłat za parkowanie i wystawiania zawiadomień o braku opłaty parkingowej;

3. abonament – opłata za postój w SPP wnoszona z góry, której dowodem wniesienia jest identyfikator abonamentowy;

4. identyfikator abonamentowy – dokument wydawany w biurze SPP uprawniający do parkowania na terenie SPP;

5. osoba niepełnosprawna - osoba mająca znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się posiadająca ważne orzeczenie wydane przez zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności wraz ze wskazaniem, o którym mowa w art.6b ust 3 pkt

9 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 z póź. zm.)

6. karta parkingowa – dokument wydawany na postawie art.8 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2012 r. poz. 1137 z późn.zm) przez właściwyorgan administracji:

1) osobom niepełnosprawnym mającym znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się,

2) placówkom zajmujących się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych mających znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się;

7. parkometr – urządzenie inkasująco - rejestrujące, wydające za opłatą bilet na określony czas parkowania;

8. zawiadomienie – dokument wystawiony przez kontrolera SPP powiadamiający o braku opłaty parkingowej i możliwości nałożenia opłaty dodatkowej za stwierdzony postój bez wniesienia wymaganej opłaty lub udokumentowania prawa do zwolnienia z opłat. Zawiadomienie jest drukiem ścisłego zarachowania, którego kopia stanowi podstawę do umieszczenia danych w nim zawartych w komputerowej bazie danych;

9. system płatności mobilnych – system autoryzacji i rozliczeń zgodny z ustawą z dnia 24 sierpnia 2001 r. o ostateczności rozrachunku w systemach płatności i systemach rozrachunku papierów wartościowych oraz zasadach nadzoru nad tymi systemami oraz ustawą z dnia 12 września 2002 r. o elektronicznych instrumentach płatniczych;

10. identyfikator parkingowy – naklejka pozwalająca na automatyczną kontrolę opłacenia parkowania w przypadku zastosowania systemu płatności mobilnych.

§ 2.

Parkowanie w strefie płatnego parkowania wymaga uiszczenia opłaty za parkowanie pojazdów od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 17.00.

§ 3.

Wysokość wnoszonych opłat za parkowanie uzależniona jest od pozostawienia pojazdu w strefie A lub B oraz od czasu postoju.

§ 4.

Oznakowanie strefy płatnego parkowania:

1. Wjazd do SPP oznakowany jest znakami D- 44 „strefa parkowania”, wyjazd z SPP oznakowany jest znakami D – 45 „koniec strefy parkowania";

2. Strefa Płatnego Parkowania obejmuje wszystkie niestrzeżone, ogólnodostępne miejsca postojowe tj. przy krawężnikowe na ulicach i placach (na jezdni, zatoce lub chodniku).

§ 5.

Obowiązki kierującego pojazdem:

1. Obowiązkiem kierującego pojazdem samochodowym, parkującego w SPP jest wniesienie opłaty za parkowanie;

2. Niedopełnienie obowiązku określonego w ust. 1 powoduje nałożenie na właściciela pojazdu lub kierującego pojazdem, parkującego w SPP opłaty dodatkowej, której wysokość określona jest w § 7.

§ 6.

Opłaty:

1. Uiszczenie opłaty jednorazowej powinno nastąpić niezwłocznie po zaparkowaniu pojazdu w SPP za cały przewidywany czas postoju;

2. Wniesienie opłaty za pomocą telefonu komórkowego umożliwia opłacenie postoju za rzeczywisty czas parkowania;

3. Podczas opłaconego czasu parkowania w strefie A można zmienić miejsce parkowania pojazdu bez konieczności wnoszenia kolejnej opłaty parkingowej, w ramach strefy A i B. Podczas opłaconego czasu parkowania w strefie B można zmienić miejsce parkowania pojazdu bez konieczności wnoszenia kolejnej opłaty parkingowej tylko w ramach strefy B;

4. W przypadku stwierdzenia niesprawności parkometru kierowca powinien wykupić bilet w innym parkometrze;

5. Brak telefonu komórkowego nie zwalnia z obowiązku wniesienia opłaty. W takim przypadku opłata winna być wniesiona przez zakupienie i wyłożenie ważnego biletu kontrolnego z wyznaczonym czasem ważności;

6. Bilety postojowe, abonamenty i karty parkingowe muszą być umieszczone pod przednią szybą pojazdu, w sposób nie budzący jakichkolwiek wątpliwości, co do ich ważności tak, aby opłacenie czasu parkowania było w pełni czytelne dla kontrolera SPP;

7. W przypadku wnoszenia opłaty poprzez system płatności mobilnych identyfikator parkingowy powinien być przyklejony od wewnątrz na przedniej szybie pojazdu;

8. Parkowanie przy użyciu nieważnego abonamentu lub korzystanie z abonamentu poza rejonem w nim określonym, a także parkowanie przy użyciu nieważnej karty parkingowej bądź parkowanie na podstawie karty parkingowej przez okres dłuższy niż 3 godziny w miejscach z ograniczeniem do 3 godzin jest równoznaczne z niewniesieniem opłaty za parkowanie;

9. Parkowanie na podstawie nieważnego biletu lub negatywny wynik kontroli wniesienia opłaty przez system płatności mobilnych powoduje konieczność uiszczenia opłaty dodatkowej.

§ 7.

Opłata dodatkowa:

1. Za nieuiszczenie opłaty za parkowanie pojazdu w SPP pobiera się opłatę dodatkową w wysokości 50,00 zł, z uwzględnieniem zapisu ust. 2;

2. W przypadku uiszczenia opłaty dodatkowej w ciągu 7 dni od momentu wystawienia zawiadomienia pobiera się opłatę w wysokości 25,00 zł;

3. Zawiadomienie o braku opłaty parkingowej wystawia kontroler SPP i umieszcza za wycieraczką przedniej szyby pojazdu;

4. Zaginięcie zawiadomienia nie zwalnia użytkownika pojazdu z obowiązku uiszczenia opłaty dodatkowej i poniesienia kosztów w przypadku wszczęcia postępowania egzekucyjnego;

5. Opłatę dodatkową należy wnieść w terminie 14 dni od dnia wystawienia zawiadomienia w biurze SPP lub na wskazany w zawiadomieniu rachunek bankowy;

6. Należna, nieuiszczona opłata dodatkowa podlega przymusowemu ściągnięciu w trybie określonym w przepisach o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

§ 8.

Nie uiszcza się opłaty dodatkowej w następujących sytuacjach:

1. Okazania w terminie 7 dni od wystawienia zawiadomienia w biurze SPP biletu zakupionego w parkometrze w czasie nie przekraczającym 10 minut od wystawienia zawiadomienia;

2. Po dokonaniu dopłaty za przekroczony czas postoju (liczony w pełnych godzinach) w biurze SPP w ciągu 7 dni od wystawienia zawiadomienia;

3. Wystawienia w danym dniu drugiego i kolejnego zawiadomienia o nałożeniu opłaty dodatkowej w czasie nie przekraczającym 5 godzin od wystawienia pierwszego zawiadomienia;

4. Okazania w terminie 7 dni od wystawienia zawiadomienia w biurze SPP ważnego abonamentu „M” lub „Z”, identyfikatora „S” lub karty parkingowej;

5. W przypadku gdy wystawione zawiadomienie nie jest poparte zdjęciami pojazdu wykonanymi przez kontrolera, o których mowa w § 11, ust. 2, pkt. 4.

§ 9.

Zasady korzystania z abonamentów:

1. Wykupienie abonamentu i umieszczenie go w sposób określony w § 6 ust. 6 upoważnia w okresie ważności abonamentu do nieograniczonego w czasie parkowania pojazdu samochodowego w wyznaczonym obszarze, zgodnie z przepisami prawa o ruchu drogowym;

2. Ważny abonament w opłaconym czasie dla mieszkańca SPP uprawnia do nieograniczonego parkowania na wskazanej ulicy lub jej przyległych w przypadku braku wolnych miejsc parkingowych na ulicy wskazanej w ramach danej podstrefy;

3. Posiadanie ważnego abonamentu typu "Z" lub "O" na podstrefę A uprawnia do nieograniczonego parkowania w podstrefach A i B, nie dopuszcza się natomiast parkowania pojazdu w podstrefie A na podstawie abonamentu przypisanego do podstrefy B;

4. Abonament „O” upoważnia do parkowania wyłącznie jednego pojazdu w tym samym czasie;

5. Posiadanie ważnego abonamentu typu "T" uprawnia do parkowania pojazdu wyłącznie na parkingu przy targowisku miejskim na ul. Sienkiewicza w dni targowe tj. wtorek i piątek w godz. 8:00-13:00;

6. Identyfikator abonamentowy "S" uprawnia do parkowania w podstrefie B;

7. Abonament nie stanowi rezerwacji stałego miejsca parkowania i podstawy do roszczeń wobec zarządcy drogi w przypadku braku miejsc parkingowych;

8. W przypadku utraty abonamentu nie wydaje się duplikatu i nie zwraca się kosztów za okres jego niewykorzystania;

9. W przypadku sprzedaży samochodu bądź zmiany tablic rejestracyjnych kierowca otrzymuje zwrot kwoty za niewykorzystane, pełne miesiące parkowania. Warunkiem zwrotu gotówki jest zdanie przez wnioskodawcę przedmiotowego identyfikatora.

§ 10.

Rodzaje abonamentów i podmioty do nich uprawnione:

1. Warunkiem przyznania ulgi w postaci abonamentu jest uregulowana sytuacja dotycząca nieodpłatnego postoju w SPP w Grudziądzu. Osoby względem których konieczne jest egzekwowanie nieopłaconych należności z tytułu braku opłaty parkingowej tracą możliwość wykupu abonamentu do momentu spłacenia w całości zaległości;

2. Identyfikatory abonamentowe „M” dla mieszkańca SPP wydawane są w biurze SPP;

Przy składaniu wniosku należy przedstawić do wglądu:

1) dowód osobisty potwierdzający zameldowanie na ulicy objętej SPP (w tym także czasowe);

2) dowód rejestracyjny pojazdu (pojazd musi być własnością lub współwłasnością osoby ubiegającej się o identyfikator) lub dowód rejestracyjny pojazdu wraz z umową kredytu lub leasingu pojazdu;

3. Identyfikatory abonamentowe „Z” dla zatrudnionego na terenie SPP wydawane są w biurze SPP.

1) Przy składaniu wniosku należy przedstawić do wglądu:

a) dokument potwierdzający zatrudnienie na terenie SPP, zaświadczenie o wykonywaniu działalności gospodarczej na terenie SPP albo dokument stwierdzający cykliczne świadczenie usług na terenie SPP np. przedsiębiorstwa pogotowia technicznego, zaopatrzeniowe itp.;

b) dowód rejestracyjny pojazdu (pojazd musi być własnością lub współwłasnością podmiotu ubiegającego się o identyfikator) lub dowód rejestracyjny pojazdu wraz z umową kredytu lub leasingu pojazdu;

2) Podmiotom prowadzącym roboty w pasie drogowym na terenie SPP na podstawie zezwolenia może zostać wydany identyfikator typu „Z” uprawniający do parkowania na terenie SPP w określonym miesiącu, zgodnie z udzielonym zezwoleniem;

4. Identyfikatory abonamentowe typu „O” na okaziciela wydawane są biurze SPP;

1) Przy składaniu wniosku należy przedstawić do wglądu dowód osobisty;

2) Identyfikator „O” nie posiada wpisanego numeru rejestracyjnego pojazdu;

5. Identyfikator abonamentowy typu „S” ze stawką zerową w podstrefie B;

1) Przy składaniu wniosku należy przedstawić do wglądu:

a) dokument określający status przedsiębiorstwa lub organu ubiegającego się o zwolnienie z opłat w SPP;

b) dowód rejestracyjny pojazdu lub dowód rejestracyjny wraz z umową kredytu lub leasingu pojazdu;

2) Identyfikator abonamentowy „S” wydawany jest na okres do 2 lat, po upływie tego terminu identyfikator traci ważność. W przypadku konieczności wymiany identyfikatora typu „S” wnioskodawca winien zwrócić wcześniej otrzymany identyfikator;

6. Identyfikatory abonamentowe "T" dla korzystających z parkingu przy targowisku miejskim wydawane są w biurze SPP. Przy składaniu wniosku należy przedstawić do wglądu dowód rejestracyjny pojazdu.

§ 11.

Osoby upoważnione do kontroli oraz zakres ich kompetencji:

1. Kontrolę w zakresie zgodności parkowania pojazdów z niniejszymi zasadami prowadzą upoważnieni kontrolerzy SPP;

2. Do obowiązku kontrolera należy:

1) sprawdzenie prawidłowości wniesienia opłaty za parkowanie w całej SPP;

2) sprawdzenie ważności czasu parkowania określonego na bilecie parkingowym ze stanem faktycznym;

3) sprawdzenie ważności określonego rodzaju abonamentu, karty parkingowej lub identyfikatora;

4) wykonywanie zdjęć pojazdów, zdjęcia robione samochodom zaparkowanym na miejscach dla inwalidów winny być robione w 3 przedziałach czasowych wskazujących odpowiednio na: rozpoczęcie, kontynuację i przekroczenie 3 godzin parkowania;

5) wystawianie zawiadomień o nałożeniu opłaty dodatkowej za stwierdzony postój bez wniesienia wymaganej opłaty, brak karty parkingowej, abonamentu, identyfikatora „S” lub braku możliwości stwierdzenia ważności tych dokumentów;

6) zgłaszanie Straży Miejskiej wszelkich nieprawidłowości związanych z parkowaniem pojazdów oraz zajęciem pasa drogowego;.

3. Kontrolerzy SPP nie pobierają należności z tytułu opłaty dodatkowej i nie prowadzą sprzedaży abonamentów i biletów.

§ 12.

Uiszczenie opłaty za parkowanie w SPP nie uprawnia do prowadzenia działalności gospodarczej w pojeździe lub z pojazdu.

§ 13.

Zastrzeżenia i reklamacje.

1. Wszelkie uwagi dotyczące funkcjonowania SPP oraz reklamacje związane z nałożonymi opłatami dodatkowymi przyjmowane są w biurze SPP w godzinach funkcjonowania strefy;

2. Pisemną reklamację od nałożonej opłaty dodatkowej za parkowanie w SPP bez uiszczenia opłaty można wnieść w terminie 7 dni od dnia wystawienia zawiadomienia o opłacie dodatkowej. O wyniku rozpatrzenia reklamacji osoba kwestionująca nałożenie opłaty dodatkowej zostaje powiadomiona pisemnie. W przypadku uznania reklamacji zawiadomienie o opłacie dodatkowej nie rodzi skutków prawnych.

 

bottom
©2009-2024 Zarząd Dróg Miejskich w Grudziądzu

Designed by: Free Joomla 1.5 Template, .mx domain. Valid XHTML and CSS.

Ta strona używa cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Aby dowiedzieć więcej przeczytaj Informacje szczegółowe.

EU Cookie Directive Module Information